parallax background

Kluczowe zalety korzystania z naszych usług



Zarządzanie ryzykiem biznesowym dla twoich usług ...

... za pomocą zarządzania dostępnością, zarządzania pojemnością, zarządzania ciągłością usług IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji (siedmiostopniowym zarządzaniem ulepszeniami), zarządzania bezpieczeństwem informacji (siedmiokrokowego ulepszania)

• Minimalizacja zakłócenia w dostępie do usług ...

... za pomocą procesów zarządzania incydentami ITIL oraz zarządzania problemami, aby szybko przywrócić usługi, opracować skuteczne obejścia, przeprowadzaniem przeglądów poważnych incydentów, zbadaniem i wyeliminowaniem przyczyn źródłowych oraz zapobieganiem powtarzaniu się incydentów.


Określenie ilościowo i wyraźnie wykazanie prawdziwą wartość usług, które oferujesz ...

... za pomocą procesu zarządzania finansami ITIL w celu zapewnienia wymaganego nadzoru finansowego i wykazania lepszego zarządzania nad inwestycjami.

Usługi benchmarkingu i maksymalizacji zwrotu z inwestycji

... za pomocą procesu zarządzania portfelem usług ITIL, aby odwzorować wymagania klientów w stosunku do inwestycji wymaganych do zbudowania i dostarczenia usług, których potrzebują klienci, przy odpowiednim koszcie i jakości.


Uzyskanie wartość od swoich usługodawców ...

... korzystając z procesu zarządzania dostawcami ITIL w celu mierzenia i zarządzania wydajnością dostawców i zapewnienia, że umowy z dostawcami są zoptymalizowane pod kątem obsługi umów z klientami.

Wspieranie marketingu i konsumpcję usług ...

... za pomocą procesu zarządzania katalogiem usług ITIL w celu usprawnienia komunikacji, usprawnienia procesu żądania i ułatwienia klientom zrozumienia i powiązania dostarczanych usług z oczekiwanymi rezultatami biznesowymi.


Upewnienie się, że jakość usług odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klientów ...

... korzystając z procesu zarządzania poziomem usług ITIL, aby zdefiniować i uzgodnić konkretne oraz mierzalne cele serwisowe. Zrozumienie, jak najlepiej skonfigurować monitorowanie, pomiar i raportowanie oraz określinie możliwości działań naprawczych.

Upewnienie się, że klienci mogą korzystać z usług w dowolnym czasie i miejscu ...

... korzystając z procesu zarządzania dostępnością ITIL, aby zaplanować odporność i odzyskiwanie usług, analizować problemy związane z niedostępnością usług i prowadzić ciągłe doskonalenie usług.


Upewnienie się, że na firmę i Twoich klientów nie mają wpływu nieoczekiwane awarie usługi ...

... za pomocą technik zarządzania popytem ITIL i zarządzania wydajnością, takich jak profilowanie użytkownika, modelowanie, ceny w godzinach poza szczytem i zróżnicowane poziomy usług, aby zapewnić optymalny poziom wydajności i skutecznie zarządzać zmiennymi sytuacjami w zakresie popytu.

Prognozowanie, reagowanie i wpływanie na popyt na twoje usługi w opłacalny sposób ...

... dzięki zastosowaniu procesu zarządzania ciągłością usług ITIL w celu dostosowania planów ciągłości świadczenia usług do planów ciągłości działania, zmniejszenia ryzyka związanego z poziomami usług i wdrożenia przetestowanej strategii odzyskiwania usług w celu spełnienia wymagań klienta.


Wspieranie zmiany biznesowej z szybkością, której potrzebuje klient, zapewniając jednocześnie stabilne środowisko o niskim ryzyku ...

... za pomocą procesu zarządzania zmianą ITIL, aby reagować na zmieniające się wymagania w sposób zwinny, jednocześnie optymalizując ryzyko biznesowe i minimalizując powagę wszelkich zakłóceń procesów biznesowych klienta.

Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami i poprawianie satysfakcji klientów ...

... za pomocą zarządzania relacjami biznesowymi ITIL i procesów zarządzania poziomem usług, aby znaleźć najlepsze praktyki, które pozwolą Twoim zespołom lepiej zrozumieć oczekiwania klientów i zarządzać nimi.

Kluczowe możliwości


Wspieranie wyników biznesowych

Umożliwianie zmiany biznesu

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z potrzebami biznesowymi

Optymalizacje wrażeń klientów

Wykazanie stosunku jakości do ceny

Ciągłe ulepszanie

parallax background

Jak możemy dostarczyć wartość do twojej organizacji



1

Zidentyfikowanie i skupienie się na działaniach o najwyższej wartości

2

Obsługę wielu klientów o różnych wymaganiach przy użyciu ograniczonych zasobów

3

Zdefiniowanie, zmienianie i zgłaszanie odpowiednich wskaźników, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na faktach

4

Zwiększenie wydajności, automatyzując standardowe zadania i stosując zasady LEAN w twojej pracy


5

Łączenie zespołów i procesów poprzez zrozumienie współzależności i ich wpływu

6

Wpływ na kulturę organizacyjną, aby wspierać działania ciągłego doskonalenia

7

Poprawę komunikacji, zachęcając do stosowania wspólnej terminologii

8

Zidentyfikowanie możliwości dostosowania w firmie, identyfikując i rozumiejąc łańcuch wartości


9

Oszczędzanie, centralizując działania i zespoły, korzystając z dobrze zdefiniowanych procesów dopasowanych do potrzeb i zmian

10

Kontrolę poprzez jasne zrozumienie swoich obowiązków procesowych i oczekiwanych wyników

11

Budowanie zaufania w organizacji poprzez zrozumienie i dopasowanie celów oraz zachęt interesariuszy

12

Zademonstrowanie koncentracji na biznesie, biorąc podejście klienta do usług