parallax background

Kluczowe zalety korzystania z naszych usługZarządzanie ryzykiem biznesowym dla twoich usług ...

... za pomocą zarządzania dostępnością, zarządzania pojemnością, zarządzania ciągłością usług IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji (siedmiostopniowym zarządzaniem ulepszeniami), zarządzania bezpieczeństwem informacji (siedmiokrokowego ulepszania)

• Minimalizacja zakłócenia w dostępie do usług ...

... za pomocą procesów zarządzania incydentami ITIL oraz zarządzania problemami, aby szybko przywrócić usługi, opracować skuteczne obejścia, przeprowadzaniem przeglądów poważnych incydentów, zbadaniem i wyeliminowaniem przyczyn źródłowych oraz zapobieganiem powtarzaniu się incydentów.


Określenie ilościowo i wyraźnie wykazanie prawdziwą wartość usług, które oferujesz ...

... za pomocą procesu zarządzania finansami ITIL w celu zapewnienia wymaganego nadzoru finansowego i wykazania lepszego zarządzania nad inwestycjami.

Usługi benchmarkingu i maksymalizacji zwrotu z inwestycji

... za pomocą procesu zarządzania portfelem usług ITIL, aby odwzorować wymagania klientów w stosunku do inwestycji wymaganych do zbudowania i dostarczenia usług, których potrzebują klienci, przy odpowiednim koszcie i jakości.


Uzyskanie wartość od swoich usługodawców ...

... korzystając z procesu zarządzania dostawcami ITIL w celu mierzenia i zarządzania wydajnością dostawców i zapewnienia, że umowy z dostawcami są zoptymalizowane pod kątem obsługi umów z klientami.

Wspieranie marketingu i konsumpcję usług ...

... za pomocą procesu zarządzania katalogiem usług ITIL w celu usprawnienia komunikacji, usprawnienia procesu żądania i ułatwienia klientom zrozumienia i powiązania dostarczanych usług z oczekiwanymi rezultatami biznesowymi.


Upewnienie się, że jakość usług odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klientów ...

... korzystając z procesu zarządzania poziomem usług ITIL, aby zdefiniować i uzgodnić konkretne oraz mierzalne cele serwisowe. Zrozumienie, jak najlepiej skonfigurować monitorowanie, pomiar i raportowanie oraz określinie możliwości działań naprawczych.

Upewnienie się, że klienci mogą korzystać z usług w dowolnym czasie i miejscu ...

... korzystając z procesu zarządzania dostępnością ITIL, aby zaplanować odporność i odzyskiwanie usług, analizować problemy związane z niedostępnością usług i prowadzić ciągłe doskonalenie usług.


Upewnienie się, że na firmę i Twoich klientów nie mają wpływu nieoczekiwane awarie usługi ...

... za pomocą technik zarządzania popytem ITIL i zarządzania wydajnością, takich jak profilowanie użytkownika, modelowanie, ceny w godzinach poza szczytem i zróżnicowane poziomy usług, aby zapewnić optymalny poziom wydajności i skutecznie zarządzać zmiennymi sytuacjami w zakresie popytu.

Prognozowanie, reagowanie i wpływanie na popyt na twoje usługi w opłacalny sposób ...

... dzięki zastosowaniu procesu zarządzania ciągłością usług ITIL w celu dostosowania planów ciągłości świadczenia usług do planów ciągłości działania, zmniejszenia ryzyka związanego z poziomami usług i wdrożenia przetestowanej strategii odzyskiwania usług w celu spełnienia wymagań klienta.


Wspieranie zmiany biznesowej z szybkością, której potrzebuje klient, zapewniając jednocześnie stabilne środowisko o niskim ryzyku ...

... za pomocą procesu zarządzania zmianą ITIL, aby reagować na zmieniające się wymagania w sposób zwinny, jednocześnie optymalizując ryzyko biznesowe i minimalizując powagę wszelkich zakłóceń procesów biznesowych klienta.

Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami i poprawianie satysfakcji klientów ...

... za pomocą zarządzania relacjami biznesowymi ITIL i procesów zarządzania poziomem usług, aby znaleźć najlepsze praktyki, które pozwolą Twoim zespołom lepiej zrozumieć oczekiwania klientów i zarządzać nimi.

Kluczowe możliwości


Wspieranie wyników biznesowych

Umożliwianie zmiany biznesu

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z potrzebami biznesowymi

Optymalizacje wrażeń klientów

Wykazanie stosunku jakości do ceny

Ciągłe ulepszanie

parallax background

Jak możemy dostarczyć wartość do twojej organizacji1

Zidentyfikowanie i skupienie się na działaniach o najwyższej wartości

2

Obsługę wielu klientów o różnych wymaganiach przy użyciu ograniczonych zasobów

3

Zdefiniowanie, zmienianie i zgłaszanie odpowiednich wskaźników, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na faktach

4

Zwiększenie wydajności, automatyzując standardowe zadania i stosując zasady LEAN w twojej pracy


5

Łączenie zespołów i procesów poprzez zrozumienie współzależności i ich wpływu

6

Wpływ na kulturę organizacyjną, aby wspierać działania ciągłego doskonalenia

7

Poprawę komunikacji, zachęcając do stosowania wspólnej terminologii

8

Zidentyfikowanie możliwości dostosowania w firmie, identyfikując i rozumiejąc łańcuch wartości


9

Oszczędzanie, centralizując działania i zespoły, korzystając z dobrze zdefiniowanych procesów dopasowanych do potrzeb i zmian

10

Kontrolę poprzez jasne zrozumienie swoich obowiązków procesowych i oczekiwanych wyników

11

Budowanie zaufania w organizacji poprzez zrozumienie i dopasowanie celów oraz zachęt interesariuszy

12

Zademonstrowanie koncentracji na biznesie, biorąc podejście klienta do usług