Kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80 XX wieku w Wielkiej Brytanii na zlecenie administracji rządowej. Pierwsza książka "HelpDesk" ukazała się w 1989 roku. W roku 2001 opublikowano drugą wersję biblioteki, opisaną w dwóch głównych publikacjach, a w roku 2007 opublikowano wersję trzecią.

ITIL Strategia Usług

Faza cyklu życia usługi. Strategia Usług definiuje perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji. Na strategię usług składają się następujące procesy: zarządzanie strategiczne usługami informatycznymi, zarządzanie portfelem usług (SPM), zarządzanie finansowe usługami informatycznymi, zarządzanie popytem oraz zarządzanie relacjami z biznesem. Pomimo, że procesy te związane są z fazą Strategii Usług, większość z nich zachodzi również w pozostałych fazach cyklu życia usługi.

ITIL Projektowanie Usług

Faza cyklu życia usługi. Projektowanie Usług zawiera następujące elementy: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia wprowadzania usług w środowisko (ich) wsparcia. Projektowanie Usług zawiera następujące procesy: koordynację projektowania, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem świadczenia usług (SLM), zarządzanie dostępnością (AM), zarządzanie potencjałem wykonawczym, zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM) oraz zarządzanie dostawcami. Pomimo tego, że procesy te związane są z fazą Projektowania Usług, większość z nich ma również miejsce w pozostałych fazach cyklu życia usługi.

ITIL Przekazanie Usług

(ITIL Przekazanie Usług) Faza cyklu życia usługi. Przekazanie Usług zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i Projektowania Usług. Przekazanie Usług obejmuje następujące procesy: planowanie i wsparcie przekazania, zarządzanie zmianą, zarządzanie zasobami i konfiguracją usługi (SACM), zarządzanie wydaniami i wdrożeniami, walidacja i testowanie usługi, ocena zmiany oraz zarządzanie wiedzą. Pomimo, że procesy te związane są z fazą Przekazania Usług, większość z nich zachodzi również w pozostałych fazach cyklu życia usługi.

ITIL Eksploatacja Usług

Faza cyklu życia usługi. Eksploatacja Usług koordynuje i wykonuje działania i procesy, wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi i odbiorcami - poziomie. Eksploatacja usług zarządza również technologiami używanymi do świadczenia i wspierania usług. Na fazę Eksploatacji Usług składają się następujące procesy: zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie incydentami, realizację wniosków, zarządzanie problemami oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu. Eksploatacja Usług zawiera również następujące funkcje: centrum obsługi użytkowników (serwisdesk), zarządzanie wsparciem technicznym, zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych, zarządzanie aplikacjami. Pomimo, że procesy te związane są z fazą Eksploatacji Usług, większość z nich występuje również w innych fazach cyklu życia usługi.ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług

Faza w cyklu życia usługi. Zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i implementację usprawnień w usługach informatycznych, które wspierają procesy biznesowe. Stale mierzone są: jakość dostawców usług informatycznych w celu usprawnienia procesów, a usługi informatyczne i infrastruktura w celu zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności kosztowej. Faza Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI) zawiera siedmiostopniowy proces doskonalenia. Choć proces ten jest ściśle związany z fazą CSI, to poszczególne czynności związane z tym procesem wykonywane są w różnych fazach cyklu życia usługi. Zobacz również: cykl Deminga (PDCA)