Regulamin Usługi Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami v2.0

Regulamin Usługi WordPress Service v2.0
7 grudnia, 2023
[ITIL v3] Audyt – Audit
12 grudnia, 2023
Regulamin Usługi WordPress Service v2.0
7 grudnia, 2023
[ITIL v3] Audyt – Audit
12 grudnia, 2023

Regulamin Usługi Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami v2.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 7 grudzień 2023

 

 1. Ogólne Postanowienia
  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki korzystania z usługi Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami (dalej zwanej „Usługą”), oferowanej przez Magic-IT, z siedzibą w ul. Wysłouchów 12A, 30-611 Kraków (dalej zwanej „Dostawcą Usługi”).
  2. Korzystając z Usługi, Klient (dalej zwany „Klientem”) akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Opis Usługi
  1. Usługa Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami oferowana jest w trzech różnych pakietach, które różnią się zakresem świadczonych usług oraz ceną:
   1. DNS Bronze – Koszt: 115 PLN rocznie netto
    1. Monitorowanie wygaśnięcia domeny z notyfikacją e-mailową – Tak
    2. Monitorowanie wygaśnięcia domeny wraz z przedłużeniem (w cenie) – Tak
    3. Ustawienie DNS – Ogólna instrukcja ustawienia DNS
    4. Wykupienie domeny – Nie
   2. DNS Silver – Koszt: 230 PLN rocznie netto
    1. Monitorowanie wygaśnięcia domeny z notyfikacją e-mailową – Nie
    2. Monitorowanie wygaśnięcia domeny wraz z przedłużeniem (w cenie) – Tak
    3. Ustawienie DNS – Szczegółowa instrukcja ustawienia DNS
    4. Wykupienie domeny – Tak (w cenie)
   3. DNS Gold – Koszt: 345 PLN rocznie netto
    1. Monitorowanie wygaśnięcia domeny z notyfikacją e-mailową – Nie
    2. Monitorowanie wygaśnięcia domeny wraz z przedłużeniem (w cenie) – Tak
    3. Ustawienie DNS – Zarządzanie DNS przez specjalistę
    4. Wykupienie domeny – Tak (w cenie)
   4. Klient ma prawo wybrać jeden z powyższych pakietów i zawiadomić Dostawcę Usługi o swoim wyborze.
 3. Monitorowanie Wygaśnięcia Domeny
  1. Usługa Monitorowania Wygaśnięcia Domeny obejmuje regularne sprawdzanie statusu i terminu wygaśnięcia domeny Klienta.
  2. W przypadku wykupienia pakietu DNS Bronze, Klient otrzymuje notyfikacje e-mailowe dotyczące zbliżającego się terminu wygaśnięcia domeny.
  3. W przypadku wykupienia pakietu DNS Silver lub DNS Gold, Dostawca Usługi podejmie działania w celu przedłużenia domeny w terminie, aby zapobiec jej utraceniu.
 4. Ustawienie DNS
  1. W zależności od wybranego pakietu, Klient otrzymuje instrukcje dotyczące konfiguracji rekordów DNS.
  2. W przypadku pakietu DNS Gold, Dostawca Usługi przeprowadzi konfigurację DNS na życzenie Klienta.
 5. Wykupienie Domeny
  1. W przypadku wykupienia pakietu DNS Silver lub DNS Gold, Klient ma możliwość wykupienia nowej domeny w wybranej domenie publicznej. Koszty związane z rejestracją nowej domeny są zawarte w cenie pakietu.
 6. Postanowienia Końcowe
  1. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zakresu Usługi po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.
  2. Klient zobowiązuje się dostarczać prawdziwe i aktualne informacje dotyczące domen, którymi zarządza.
  3. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny wynikającą z działań lub zaniedbań Klienta.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Klienta i obowiązuje przez okres trwania Umowy.
  5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Usługi.
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy Usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *